Sitemizdeki veriler görsel amaçlıdır. Listelenen ürünlerin satışı yapılmamaktadır.

  • +90 533 825 78 78
  • support@giftcyprus.com

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR:

SATICI

Unvanı: İsviç Net İletişim Hizmetleri Ltd.

Vergi Numarası: M.Ş15379

Adresi: Güzeltepe Sokak, No: 18, Edremit-Girne

Telefon: +90 533 825 78 78

E-posta: info@giftcyprus.com

Şikayetler İçin İrtibat Bilgisi: +90 533 825 78 78


ALICI

Adı-soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:


MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme 40/2003 sayılı Tüketicileri Koruma Yasası hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicileri Koruma Yasası kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşme ALICI’nın işbu sözleşme ile belirlenen ürünü/ürünleri temin etmesine yönelik olup ALICI’nın ürün/ürünler kapsamındaki Kıbrıs Türk el sanatları ve yerel ürünlerinin temini için kullanıcı sözleşmesini/taahhütnamesini imzalaması gereklidir.


MADDE 3 - ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürünün; türü, miktarı, markası, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, teslimat/fatura adresi, teslimat kişisi ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Türü ve Açıklaması:

Satış Fiyatı(KDV ve her türlü masraf dâhil):

Ödeme Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Kıbrıs Türk el sanatları ve yerel ürünler


MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER:

4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2. ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte kargoya teslim edilmesinden sorumludur.

4.4. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5. Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın 3. Madde de belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

4.6. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7. ALICI’nın 4.6.’daki halde ürünü geç teslim almasından kaynaklanan ya da ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ve sair zararlar da ALICI’ya aittir.

4.8. Kargo ücreti sipariş toplam tutarına eklenmekte ve ALICI tarafından ödenmektedir. Kargo bedeli, ürün bedeline dâhil değildir.

4.9. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.10. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, (ayıplı) garanti şartları içinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.11. ALICI, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle; ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit etmesi gerektiğini bildiğini kabul etmektedir.

4.12. ALICI, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Tüketici Konseyi ve Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa; kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

4.14. ALICI kredi kartı ile yapılan alımlarda ve ürünün taksitli olarak ödendiği durumlarda, Alıcı ürünü kaç taksitle aldıysa: bankası da tüketiciye bedelin geri ödemesini aynı şekilde o sayıda taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra; banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda ise konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılacaktır.

4.15. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu ayrı bir sözleşme gereği olarak ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapmayacaktır. Kredi kartına iadelerde ise: SATICI’nın, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta iade gerçekleştirilecektir.

4.16. Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

4.17. 27/1977 Sayılı Vergi Usul Yasası ve bu yasa altında çıkartılmış tebliğ ve tüzükler ve Fasıl 267 Emtia Satış ile Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için faturadaki ilgili iade bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI’ya ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. ALICI tüm bu prosedürü kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.18. SATICI, ALICI tarafından kendisine iletilen her türden kişisel bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar ve SATICI’nın işbu sözleşme ve nitelikli Kıbrıs Türk el sanatları ve yerel ürünleri teminine ilişkin faaliyetleri dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacak ve bu türden kişisel bilgileri 3. kişilere satmayacak ya da açıklamayacaktır ve hiçbir şart altında kullanılmasına da izin vermeyecektir. ALICI tarafından sağlanan bilgiler ALICI, ortakları ve işbirliği içinde olduğu kişi ya da kurumlar tarafından üyenin kimliği ifşa edilmeksizin çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve/veya pazar araştırmalarında ve ALICI’dan izin alındığı takdirde ürün hizmetlere ilişkin bilgilendirme yapılması amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, ad ve soy ad, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve ALICI’yı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. SATICI, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bu konuda sır saklama yükümü altında olduğunu addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu yönde gereken özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.


MADDE 5 - CAYMA HAKKI:

ALICI; işbu sözleşmeye konu mala ilişkin olarak, malı teslim aldığı tarihten ve sözleşmeye konu hizmete ilişkin olarak ise işbu sözleşmenin kurulduğu günden itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğine dair beyanını SATICI’ya işbu sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı formu ile ya da işbu sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile SATICI’ya iletecektir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir.

İşbu sözleşmeye konu mal, Kıbrıs Türk el sanatları ve yerel ürünleridir. Kişiye özel üretilen ürünlerde ise ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mal kapsamındadır.

ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz veya ürün veya mal bedelini ödemekten kaçınamaz.


MADDE 6 - TEMERRÜT HÜKÜMLERİ:

6.1. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Fasıl 149’da yer alan Borçlunun Temerrüdü kuralları uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır.

6.2. SATICI’nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise; bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine ödenir.


MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda KKTC Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir.

EK-1 CAYMA FORMU HAKKI

Kime:

Unvanı : İsviç Net İletişim Hizmetleri Ltd.

Adres : Güzeltepe Sokak, No: 18, Edremit-Girne, KKTC

Telefon: +90 533 825 78 78

Web Adresi: www.giftcyprus.com

Email: info@giftcyprus.com

Vergi No: M.Ş15379


Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi: ../../20..

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet: Kıbrıs Türk el sanatları ve yerel ürünleri

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli: -ALICI’nın adı ve soyadı:

-ALICI’nın KKTC Kimlik No/ Pasaport No:

-ALICI’nın telefonu:

-ALICI’nın adresi:

-ALICI’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih: ../../20..